چین , شانگهای , برج تلویزیونی

این برج با ارتفاع ۴۶۸ متر در شهر شانگهای چین واقع شده این برج در مقایسه با برج های تلویزیونی دیگر وجه تمایزی داشته و آن وجود دو سازه میانی و رأس می باشدو سازه رأس آن در ارتفاع ۳۵۰ متری قرار گرفته بزرگترین قطر شفت برابر ۵۰ متر و کوچکترین قطر آن ۱۶ متر می باشد. این برج براساس تند باد هایی با سرعت km/h 600 طراحی شده و سرانجام در سال ۱۹۹۵ به اتمام رسید.

ما را بیابید.

Gotop