صدور گواهینامه بین المللی

tac.org_.ir_.png

گواهینامه یک ساله

 .این نوع گواهینامه برای کلیه کشورها بجز چین و ژاپن قابل استفاده است  

مدارک مورد نیاز:
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 
یک عدد عکس 3*4
اصل گواهینامه ایرانی با اعتبار 40 روز از تاریخ مراجعه

 

گواهینامه سه ساله 

این نوع گواهینامه در تعداد محدودی از کشورها مورد تایید می باشد . 

مدارک مورد نیاز :

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

یک عدد عکس 3*4

اصل گواهینامه ایرانی با اعتبار 

 

در صورت نیاز با کانتر مربوطه به شماره 05132211144 تماس حاصل فرمایید . 

 

ما را بیابید.

Gotop